Spis treści

 

WSTĘP........................................................................................................................................

1. MECHANIKA..........................................................................................................................

1.1.  Statyka.............................................................................................................................

1.2.  Dynamika.........................................................................................................................

1.2.1  Kinematyka w ruchu postepowym..........................................................................

1.2.2. Kinematyka w ruchu obrotowym.............................................................................

1.3.  Dynamika ........................................................................................................................

1.3.1. Dynamika w ruchu postepowym.............................................................................

1.3.2. Dynamika w ruchu obrotowym................................................................................

1.4.  Praca................................................................................................................................

1.4.1  Ogólna definicja pracy.............................................................................................

1.4.2. Praca w ruchu obrotowym.......................................................................................

1.4.3. Praca prądu elektrycznego.....................................................................................

1.4.4. Praca gazu................................................................................................................

2. DRGANIA................................................................................................................................

2.1. Drgania harmoniczne proste..........................................................................................

2.1.1  Składanie drgań prostopadłych..............................................................................

2.1.2. Składanie drgań równoległych................................................................................

2.2. Drgania tłumione.............................................................................................................

2.3. Drgania z siłą wymuszającą...........................................................................................

3. FALE........................................................................................................................................

3.1. Fala biegnąca..................................................................................................................

3.2. Powstawanie fali stojącej...............................................................................................

3.3. Zjawiska dyspersji, refrakcji i odbicia ..........................................................................

3.4. Podstawy akustyki ..........................................................................................................

3.5. Fale morskie ...................................................................................................................

4. POLA SIŁOWE ......................................................................................................................

4.1. Pole grawitacyjne ...........................................................................................................

4.2. Pole elektrostatyczne......................................................................................................

4.3. Pole magnetyczne ..........................................................................................................

5. ENERGIA MECHANICZNA...................................................................................................

5.1. Energia kinetyczna .........................................................................................................

5.2. Energia potencjalna........................................................................................................

5.3. Zasada zachowania energii mechanicznej..................................................................

6. FIZYCZNE PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI ..................................................................

6.1. Praca w polu elektrostatycznym.....................................................................................

6.2. Prąd stały.........................................................................................................................

6.3. Prąd zmienny - wybrane przykłady ...............................................................................

6.3.1. Rozładowanie kondensatora..................................................................................

6.3.2. Prąd przemienny......................................................................................................

7. ISTOTA ELEKTROMAGNETYZMU ....................................................................................

7.1. Powstawanie fal elektromagnetycznych, propagacja i oddziaływanie z materią.....

7.3.1. Klasyfikacja fal elektromagnetycznych ..................................................................

7.3.2. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ........................................................

7.2. Widmo promieniowania elektromagnetycznego.........................................................

7.3. Twórcy eektrodynamiki i radiokomunikacji..................................................................

8. ELEMENTY TERMODYNAMIKI............................................................................................

8.1. Rozkład szybkości cząstek gazu ..................................................................................

8.2. Prawa gazowe.................................................................................................................

8.3. Zasady termodynamiki ..................................................................................................

8.3.1. Pierwsza zasada termodynamiki ..........................................................................

8.3.2. Druga zasada termodynamiki ...............................................................................

8.4. Silnik idealny....................................................................................................................

8.5. Prawo ostygania .............................................................................................................

8.6. Wzór barometryczny .......................................................................................................

9. ELEMENTY TEORII POMIARU.............................................................................................

9.1. Pomiary bezpośrednie ..................................................................................................

9.2. Pomiary pośrednie..........................................................................................................

9.3. Interpretacja wyników .....................................................................................................

10. STAŁE FIZYCZNE ..............................................................................................................

11. BIOGRAMY...........................................................................................................................

12. INDEKS.................................................................................................................................